KVAD

Kultūros vadybininkų asociacija (KVAD) įkurta 2014 m. Asociacija siekia vienyti Lietuvos kultūros vadybininkus, aktyviai dirbančius praktikus ir akademikus įvairiose srityse: teatro, šokio, audiovizualinių, vizualiųjų, tarpdisciplininių menų, muzikos, kultūros edukacijos, kultūros politikos ir kt.

KVAD siekia gerinti aplinką ir sąlygas kultūros vadybininkų darbui Lietuvoje, telkti profesinę bendruomenę, skatinant informacijos dalijimąsi bei kvalifikacijos kėlimą.

Asociacija vienija kultūros vadybininkus, skatina jų bendradarbiavimą ir savitarpio paramą, atstovauja kultūros vadybininkų interesus, ugdo vadybininkų kompetencijas.

KVAD VEIKLOS SRITYS:

  • Kultūros vadybininkų – praktikų ir akademikų – bendruomenės kūrimas, siekiant skatinti tarpusavio bendradarbiavimą ir aktyvesnį dalyvavimą nacionaliniuose bei tarptautiniuose kultūros procesuose.
  • Kultūros vadybininkų edukacija ir kompetencijos kėlimas: konferencijų, seminarų, mokymų, diskusijų rengimas.
  • Ryšiai su panašiomis asociacijomis užsienyje, dalyvavimas Europos Sąjungos (ES), Pasaulio ir Lietuvos Respublikos mokslo ir socialinėse programose ir projektuose, tarptautinių projektų rengimas.

Asociacijos veikla šiuo metu aktyviausiai vystoma tokiomis kryptimis:

1. ATSTOVAVIMAS. Asociacijoje veikia skirtingus klausimus nagrinėjančios darbo grupės, jos dalyvauja LRKM ir kt. institucijų inicijuojamuose susitikimuose, siekia spręsti probleminius kultūros lauke iškylančius klausimus nacionaliniu, savivaldybių lygmenimis, atstovauti kultūros vadybininkų interesus ir poreikius. KVAD nariai yra nuolat kviečiami dalyvauti įvairiuose susitikimuose kaip oficialūs asociacijos atstovai. Šiuo metu veikiančios pastoviosios arba laikinosios darbo grupės:
1.1. Vilniaus miesto savivaldybės klausimai;
1.2. “Ugdymo kultūra” programos klausimai;  
1.3. Lietuvos kultūros tarybos veiklos klausimai;
1.4. Seimo, dalyvavimas posėdžiuose;
1.5. Mokestinės aplinkos;
1.6. Naujai kuriama: LKT programos “Menas žmogaus gerovei” problematikai aptarti.   

2. PATIRTIES APSIKEITIMAS. Kolegos, asociacijos nariai turi galimybę nuolat konsultuotis su įvairių sričių specialistais, kuriuos vienija KVAD:
2.1. Bendrauti su skirtingas kultūros ir meno sritis atstovaujančiais vadybininkais;
2.2. Dalintis aktualia laukui informacija;
2.3. Vykdyti nuolatinius formalius ir neformalius susitikimus (darbo grupių susitikimai, pietūs, kt.).
2019 m. ketinama organizuoti tokias veiklas:
2.4. Patirtines, pažintines išvykas į asociacijos narių atstovaujamas ir jų partnerių organizacijas;
2.5. Organizuoti viešųjų pirkimų konsultacijas asociacijos nariams, kuriuos domina VP įstatymo pasikeitimai.

3. PROJEKTINĖ VEIKLA. Asociacija veikia kaip juridinis asmuo, veikiantis kultūros ir meno srityje, įgyvendinantis kvalifikacijos tobulinimo veiklas kultūros vadybininkams visoje Lietuvoje:
3.1. Asociacija planuoja organizuoti kvalifikacijos kėlimo mokymus Lietuvos regionuose, ieškoti partnerių, norinčių kartu teikti paraiškas. Kvalifikacijos toblinimo veiklas gali organizuoti ir įgyvendinti KVAD nariai, turintys atitinkamas kompetencijas;
3.2. KVAD gali suteikti juridinį asmenį projektinei kultūrinei ar meno veiklai LKT paraiškų teikimo laikotarpiu.

4. KULTŪROS VADYBININKO PROFESIJOS PRESTIŽO KĖLIMAS IR SKLAIDA. Asociacija siekia įtvirtinti kultūros vadybininko veiklą, ją legitimuoti, gerinti kultūros vadybininkų darbo sąlygas.    

KVAD VALDYBA 2018-2019 m.:

  • Jonas Tertelis, Valdybos pirmininkas
  • Jolita Balandytė
  • Aistė Ulubey
  • Asta Pakarklytė
  • Rūta Stepanovaitė
  • Vilma Levickaitė

Vykdančioji direktorė nuo 2019 m.: Giedrė Putramentaitė

Comments are closed